Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) upravujú obchodný vzťah medzi firmou Appkáreň s.r.o., Dibrovova 839/19, 915 01 Nové Mesto nad Váhom, IČO: 50 833 979, DIČ: 212 048 8007, ďalej len dodávateľ a objednávateľom. Podľa týchto VOP sa riadia všetky objednávky na všetky práce vykonávané dodávateľom pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

1. Uzavretie objednávky

Objednávku podľa týchto VOP je možné uzavrieť:

2. Predmet objednávky

Predmetom objednávky je zhotovenie diela podľa cenovej kalkulácie, špecifikácie prípadne technickej dokumentácie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky.

3. Práva a povinnosti účastníkov zmluvy

Objednávateľ na základe požiadaviek je povinný bezodkladne dodať zhotoviteľovi podklady v elektronickej podobe (emailom, CD, DVD) k zhotoveniu diela, a to najmä:

    • Podklady pre grafické spracovanie mobilnej aplikácie (najmä prvky ako je logo, fotografie, atď.)
    • Základné texty pre mobilnú aplikáciu
    • Súčinnosť a dodanie všetkých potrebných podkladov pri prevode súčasných dát do novej mobilnej aplikácie
    • Ďalšie podklady podľa potrieb k zhotoveniu iného diela

4. Dohoda o cene

a) Celková cena diela sa riadi cenovou kalkuláciou, ktorá je neoddeliteľnou, súčasťou objednávky.

b) Objednávateľ je povinný zaplatiť zálohu vo výške 50% z ceny diela, ktoré je predmetom podľa tejto zmluvy. Túto zálohu uhradí na účet zhotoviteľa číslo SK22 8330 0000 0028 0120 3624 do 7 dní od schválenia návrhu.

c) Zostávajúcu časť ceny diela, ktorá je predmetom podľa tejto zmluvy uhradí objednávateľ na účet zhotoviteľa číslo SK22 8330 0000 0028 0120 3624 pri odovzdaní zhotoveného diela. Objednávateľ sa zaväzuje faktúry zaplatiť v splatnosti podľa špecifikácie na faktúrach do 14 pracovných dní.

d) Objednávateľ uhradením plnej ceny diela získava právo ku komerčnému využitiu diela, a to vrátanie práva na modifikáciu diela.

e) Dielo je až do úplného zaplatenia majetkom firmy  Appkáreň s.r.o., IČO: 50 833 979

f)V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením tovaru dlhším ako 5 dní po lehote splatnosti, vzniká zhotoviteľovi nárok na úhradu úroku z omeškania vo výške 0,15 % za každý deň omeškania.

g) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru v plnom rozsahu najneskôr v deň dátumu splatnosti. V prípade oneskorenia platby o viac ako 60 dní po dátume splatnosti je zhotoviteľ oprávnený zablokovať obsah aplikácie a zobraziť textové hlásenie v znení “No content”. Po uhradení oneskorenej platby a úroku z omeškania je zhotoviteľ povinný povoliť pôvodný obsah v dotknutej aplikácii.

5. Zrušenie objednávky

a) V prípade zrušenia objednávky zo strany objednávateľa má dodávateľ právo na úhradu vykonaných prác spojených s objednávkou. Práce na diele objednávky sa v tomto prípade účtujú podľa hodinovej sadzby uvedenej v cenníku na stránke www.appkaren.sk/cennik.

b) Dodávateľ má právo zrušiť objednávku v prípade, že objednávateľ nedodá podklady k tvorbe diela alebo neuhradí zálohu k tvorbe diela podľa bodu 4. týchto VOP. Dodávateľ má právo v tomto prípade účtovať vykonané práce v hodinovej sadzbe podľa cenníka na stránke www.appkaren.sk/cennik.

6. Vady diela

a) Objednávateľ výsledok činnosti zhotoviteľa osobne prezrie a skontroluje pri odovzdaní. Ak prevedenie diela nezodpovedá výsledku určenému v objednávke a objednávateľ dielo odmietne v takomto stave v súlade so zákonom prevziať, má právo dielo vrátiť zhotoviteľovi k prepracovaniu, v rámci ktorého zhotoviteľ v nezbytnom nutnom čase bezplatne odstráni vady diela.

b) Ak vady nebude možné vôbec odstrániť, nemá objednávateľ povinnosť dielo prevziať a zaplatiť zvyšnú časť ceny diela podľa časti 4c) týchto obchodných podmienok. Záloha podľa časti 4b) tejto zmluvy sa nevracia.

c) Ak dôjde k prevzatiu diela objednávateľom, zodpovedá zhotoviteľ za vady diela v rozsahu 24 mesačnej záruky. Záruka sa nevzťahuje na operačné systémy vydané po dátume odsúhlasenia ponuky. V rámci záruky je zhotoviteľ povinný bezplatne odstrániť závady, ktoré neboli spôsobené zmenou technických parametrov iných poskytovateľov (najmä verzia operačného systému, webhosting, doménové meno a iné internetové služby)

7. Záverečné ustanovenia

Pokiaľ bude dielo zhotovené pred dohodnutým termínom vyzve zhotoviteľ písomne objednávateľa k prevzatiu diela. Dielo sa považuje za predané 10 dní po odoslaní tejto výzvy pokiaľ objednávateľ písomne nevráti dielo k prepracovaniu s vymenovaním konkrétnych vád diela.

 

 

Tieto VOP nadobudli platnosť dňa 1.5.2017 v Novom Meste nad Váhom